ಲೀಸಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರವಾದ-ಕೂಲಂಕುಷ ಬರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬುಡಕಟ್ಟು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾದರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ…Kisan Agro Services, Hubli

ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೀಸಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರವಾದ ಹಾಗೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬುಡಕಟ್ಟು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾದರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ…. Kisan Agro Services, Hubli

Recently Published Articles

“मौसम एवं कृषि सम्बन्धी परामर्श सेवाएं किसानों के लिए लाभप्रद” के माध्यम से पश्चिमी चम्पारण, बिहार के नौतन ब्लाक के किसानों में सूचनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी …….(Read more)

"मौसम एवं कृषि सम्बन्धी परामर्श सेवाएं किसानों के लिए लाभप्रद" के माध्यम से पश्चिमी चम्पारण, बिहार के नौतन ब्लाक के...

Topics

Call for articles

Share your valuable experience too

Share This